Общи условия

Висш Колеж по Биодинамика АД – условия за обучение 

 

I. Общи условия

 

Висш Колеж по Биодинамика е проект на РССП ( Регионално сдружение за социален просперитет )  , организация с нестопанска цел с ЕИК 200776618, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113 район р-н Изгрев ул. Латинка No 26, бл. 77, вх. 1, ет. 1, ап. 1и „Висш Колеж по Биодинамика” АД с ЕИК 204585635, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. Димитър Крусев 1. Колежът се управлява от „Висш Колеж по Биодинамика“ АД.  Същият предоставя на своите клиенти (наричани още „курсисти“ или „студенти“) обучение по Биодинамично земеделие и градинарство. Висш Колеж по Биодинамика  не  е  сред  държавно  акредитираните в България. Колежът предоставя професионални дипломи и 6-то ниво дипломи ( еквивалент на  бакалавър ) издавани от Crossfields Institute, UK. Според закона за висшето образование в Бъгария и по – конкретно:
(6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2011 г.; предишна ал. 4, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) В случаите на договори за съвместна учебна и научноизследователска, художественотворческа, проектна и иновационна дейност и за образователен франчайз се прилага българското законодателство, освен когато документът вследствие на проведеното обучение се издава само от чуждестранното висше училище, с което е сключен договорът.
7. (нова – ДВ, бр. 61 от 2011 г.) „Образователен франчайз“ е съвкупност от права на интелектуална собственост върху марки, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторски права, ноу-хау или патенти или върху програми за обучение на студенти, предоставени от едно висше училище (франчайзингодател) на друго висше училище (франчайзингополучател) срещу възнаграждение, за да се ползват за подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование, способни да прилагат и развиват научни знания в различни области на човешката дейност, за повишаване квалификацията на специалисти и за развитието на науката, културата и иновационната дейност.

Повече информация за института и тяхната дейност можете да намерите на адрес www.crossfieldsinstitute.com

Описаните в настоящия документ условия важат за всички направления, обучителни програми и курсове, които „Висш Колеж по Биодинамика“  АД  предлага.  Контакт  с дружеството  може  да  се  осъществи  по следния начин:

 • чрез електронната поща, изпращайки съобщение на е-mail адреса на колежа: [email protected];

 • на телефон +359878909790;

 • на място в сградата на колежа в гр. Дряново , ул. Димитър Крусев 1;

   

 

II. Сключване на договор за обучение

 

“Висш Колеж по Биодинамика” АД и по-специално Висш Колеж по Биодинамика  предлага  на  своите  курсисти/студенти  услуги  по  обучение  по  биодинамично земеделие и градинарство.  В процеса на работа колежът ще предлага и други услуги по обучение, като тези общи условия ще важат и за тях. Обявления, стъпки за прием на студенти и друга информация, поместена в сайта на Висш Колеж по Биодинамика представляват покана за сключване на договор между “Висш Колеж по Биодинамика” АД и курсистите/студентите.

За  целта  е необходимо да изпратите заявление за кандидатстване в колежа , в едно с всички необходими съпътстващи го документи. Заявлението можете да изпратите електронно , като изпратите съобщение на email адрес [email protected] и оставите координати за обратна връзка или на адрес в сградата на Висш Колеж по Биодинамика АД в гр. Дряново, ул. Димитър Крусев №1.

Договорът за обучение се счита за сключен от момента на подписване между двете страни. Страни по сключения договор за обучение са „Висш Колеж по Биодинамика“ АД и курсиста/студента, действащ чрез законния си представител, респективно със съгласието на неговия родител/попечител, в случаите на сключване на договор за обучение, когато курсистът е малолетен или съответно непълнолетен. Клаузите на настоящите условия за обучение представляват неразделна част от сключения договор за обучение. Неразделна част от сключения договор представляват също и тарифата за такси за обучение на курсистите/студентите във Висш Колеж по Биодинамика и  вътрешните правила на колежа. Информацията относно вида, графика на обучение и издаването на дипломи или сертификати, също са неразделна част от сключения договор.

 

III. Такси за обучение

 

Таксите за обучение по определена програма  или предлаган курс от „Висш Колеж по Биодинамика“ АД не са посочени на официалният сайт на Висш Колеж по Биодинамика www.mybiodynamics.eu, като всеки курсист/студент ще бъде запознат с тях при подадено заявление за прием преди сключването на договор.

 

IV. Оценяване и сертифициране

 

 • Сертификат се издава след успешно завършване на единичен модул с оценка равна или по-висока от 5.00;

 • 4-то, 5-то или 6-ти ниво диплома ( еквивалент на бакалавър ) се издава след покриването на поредица от модули за придобиване на съответната степен, като този период може да трае между 2 и 4 години. Всеки модул може да бъде записван самостоятелно, като „Висш Колеж по Биодинамика“ АД води съответната база данни, където натрупаните часове от този модул се записват и калкулират в едно с останалите завършени модули. 6-то ниво диплома (еквивалент на бакалавър ) се издава от Crossfields Institute, UK едва когато курсистът/студента завърши 4-то и 5-то ниво по програмата и премине успешно последен (финален) изпит за оценка на знанията.

 

V. Права на интелектуална собственост

 

По време на обучението във Висш Колеж по Биодинамика, курсистът/студента ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, а понякога и аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии и други подобни. Някои от тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито носител е „Висш Колеж по Биодинамика“ АД. Поради тази причина, курсистът може да използва предоставените му материали единствено за целите на обучението си във Висш Колеж по Биодинамика, като той е длъжен да преустанови използването им след прекратяването на договора между страните. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на “Висш Колеж по Биодинамика” АД.

 

VI. Изключване от Висш Колеж по Биодинамика

 

„Висш Колеж по Биодинамика“ АД си запазва правото едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати договора за обучение като изключи курсист/студент от посещаване на занятия ако той/тя:

 • се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;

 • с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;

 • проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;

 • не спазва правилата и условията, на които се е съгласил.

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след направени няколко устни забележки, както и след писмено уведомление курсистът/студента не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до учебните зали и материали на „Висш Колеж по Биодинамика“ АД. В случай на прекратяване на договора за обучение поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че „Висш Колеж по Биодинамика“ АД ще задържи таксите за обучение съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на курсиста/студента, същите ще бъдат върнати.

 

VII. Възстановяване на такси и рекламация

 

Курсистите имат право да се откажат от участие в записан модул, или да се откаже от участие в конкретна програма, в 30-дневен срок от извършване на плащането към „Висш Колеж по Биодинамика“ АД, независимо от причините за отказа, освен в случаите , когато периода между заплащането и стартирането на обучението е по – кратък. За да се възползва от правото си да се откаже от участие в даден модул или конкретна програма, курсистът трябва да уведоми незабавно „Висш Колеж по Биодинамика“ АД чрез изпращане на e-mail, обаждане по телефона или използване на някой от другите официални канали за комуникация. След получаване на потвърждение, сумата ще бъде възстановена към курсиста по канала, по който е извършено плащането – в брой, по банков път или по някой от другите официални начини за плащане.

 

VIII. Допълнителни условия

 

 

Със сключването на договора за обучение, курсистът/студента:

 

 • се задължава  да  не уронва  престижа  и  авторитета  на  „Висш Колеж по Биодинамика“ АД  с  поведението  и думите си.

 • декларира, че  е  навършил  16  години  или  ако  не  е,  има  одобрението  на  родителите  си  и  може  да сподели изисканата от него информация при кандидатстване и прием в колежа.

 • се задължава да предостави писмено съгласие от родителите си, ако няма навършени 16 години.

 • се задължава да не внася оръжие, взривни, запалителни и парализиращи средства.

 • се задължава  да  не  внася  алкохолни,  наркотични  и  други  упойващи  вещества  на  територията  на „Висш Колеж по Биодинамика“ АД.

 • се задължава да се явява лично на изпити и да не ползва чужди проекти като свои.

 • дава съгласието си да бъде сниман и/или записван и предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „Висш Колеж по Биодинамика“ АД само и единствено за целите на обучението и на провежданите във връзка с него практически събития.

 • дава съгласието си за съхраняването, обработката и заличаването на неговите/нейните лични данни, които се  извършват  съобразно  установените  в Закона за защита на личните данни процедури и принципи, и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). За повече информация по отношение на защитата на Вашите лични данни моля да прочетете политиката ни за поверителност.

 • дава съгласието си личните данни,   нуждата  от  използването   и  съхранението  на   които  е  отпаднала,  да се унищожават своевременно по реда на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). За повече информация моля да прочетете политиката ни за поверителност на лични данни.

 • се задължава  да  не  проповядва  или  подбужда  към  политическа,  религиозна,  расова,  етническа  или национална вражда и омраза.

 • се съгласява да не извършва дейности с комерсиална цел на територията на „Висш Колеж по Биодинамика“ АД.

 • се задължава  да  бъде  прилежен,  да  идва  редовно  на  учебните  занимания,  да  предава  домашни  работи  в  зададените  срокове,  да  работи  старателно  в  групови  проекти  и  да съдейства за гладкото протичане на учебния процес.

 • се задължава да спазва вътрешните правила при обучение във Висш Колеж по Биодинамика, които права се намират на сайта на колежа.

 

Курсиста/студента се съгласява също че:

 

 • „Висш Колеж по Биодинамика“ АД има право да разпраща на участниците информация, свързана с обучения, семинари, състезания и други нови инициативи с учебни цели;

 • „Висш Колеж по Биодинамика“ АД има право едностранно да променя съдържанието на курсовете, тяхната програма, изисквания и критерии за изпит и оценка; да въвежда нови курсове или премахва лекции, курсове и професии;

При  установяване  на  някое  от  горепосочените  нарушения  и/или  демонстративно  и  обидно поведение преди, по време на и след лекциите, от страна на курсист/студент, екипът на „Висш Колеж по Биодинамика“ АД има право едностранно и незабавно да отстрани курсиста/студента от всички курсове.

В  случай,  че  „Висш Колеж по Биодинамика“ АД  претърпи  каквито  и  да  било  вреди,  вследствие  на  действия  или бездействия на курсисти/студенти, сключили договор за обучение, курсистите/студентите са длъжни да обезщетят изцяло „Висш Колеж по Биодинамика“ АД. В случай, че вследствие на действия или  бездействия  на  курсисти/студенти, трети лица предявят  претенции  към  „Висш Колеж по Биодинамика“ АД,  конкретният  курсист/студент  или  курсисти/студенти,  поради  чието действие или бездействие  са предявени претенциите, са длъжни  да обезщетят и отговарят в пълен размер пред третото лице.

 

IX. Изменения на условията

 

„Висш Колеж по Биодинамика“ АД има правото да променя или заменя настоящите  Условия за обучение, за което да информира  курсистът/студента  посредством  съобщение  по  e-mail  поне  3  (три)  дни  преди влизането в сила на измененията. Измененията ще се считат за приети от участника, ако той не възрази срещу тях писмено в тридневен срок от уведомлението.

 

X. Кореспонденция

 

Всички  известия  и  други  съобщения,  засягащи  договора  за  обучение  и/или  отношенията  между  страните, следва  да  бъдат  в  писмена  форма,  и  да  се  предават на участника на ръка, чрез  пратки  с  обратна разписка,  бърза  поща  или  куриерски  доставки,  по  електронен  път  на  посочените  от страните електронни адреси.

 

XI. Заключителни разпоредби

 

Възникнали спорове между „Висш Колеж по Биодинамика“ АД и курсистите/студентите се решават чрез преговори и на доброволни начала между страните.  В случай, че Страните не постигнат взаимно споразумение,  всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен път. За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената  между  тях  кореспонденция  в  електронен  формат,  ще  бъде  призната  за  официални  писмени доказателства.